hÞb```¢>V¶ó‚ ”ae`aà˜q€ÈO^ñrSã—D/…)s_w(”ðLäRŠîÚµ€9¤UÑ#Hj‰&—Ó„%ì,@ÎØu $Ëô> - 0102 TEL: (012) 348 8808 CAUTION WARNINGS Allow the following minimum number of days between the last application and harvesting:- Apples 42 days Pears 42 days Tomatoes 3 days (4 days if Meothrin is added) Citrus 28 days 1. Yates confidor tablets nz, confido bitcointalk, confido tablets uses in telugu, confido auto plac uzici. PACKAGING: 250ml, 500ml, 5ℓ, 10ℓ, 25ℓ containers. Chloorkop Head Office: Tel: +27 11 823 8000 . Sakura 850 WG herbicide is for the pre-emergence control of annual ryegrass, barley grass, annual phalaris, silver grass, and toad rush in wheat (not durum wheat), triticale, chickpeas, field peas and lupins. 3. ccl label uk - kings lynn colour references quality check manual digital page docu page tel: (0044) 191 4917777 253870 1611 tracer uk uk (including irl) 0.5l leaflet label bottle eu 512 kings lynn n/a aa 549576a01/439053 22-nov-16 1 black issue : number of colours used: date: 7 200x98mm ccl label … Ensure that agitation is resumed for a few minutes before commencement of spraying after normal operational stops (e.g. It acts on the nervous system of insects as an inhibitor of acetylcholinesterase (group carbamates). Bayer joins the call for the continuity of life-saving malaria prevention measures in the wake of the coronavirus pandemic - 1,100 people die from malaria everyday, taking the life of one child every two minutes. Responsible Department . Furthermore the registration holder does not accept responsibility for damage to crops, vegetation, the environment or harm to man or animal or for lack of performance of the remedy concerned FIRST AID MEASURES If poisoning occurs, immediately contact a doctor or Poisons Information Centre (telephone 13 11 26), and follow the advice given. Bulldock ® is an insecticide with a very good knockdown power and good residual activity at a very low dose rate. However, ADAMA South Africa (Pty) Ltd cannot be held responsible if export MRLs are exceeded. Add 1 dose of 30ml of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ acre (2000m2). INFORMATION. 3: 30/1/2018 – Feb2018. Condor tactical gear for sale in South Africa at the AnimalGear.co.za online outdoor and camping shop. Notify all inhabitants in the immediate area to be sprayed and issue necessary warnings. Furthermore the registration holder does not accept responsibility for damage to crops, vegetation, the environment or harm to man or animal or for lack of … • Prepared spray mixture must be sprayed immediately and not be left in … BASF Suid Afrika is nog altyd toegewy aan boerdery. trailer Read More. BOX 36213 MENLO PARK. indicated on the label and the occurrence of resistance of the pests to the remedy concerned, as well as by the method, time and accuracy of application. Use 20 - 30 ml/2.5 L of water per 1000 plants. LESSON 50 EC P. AGE . Kohinor® 350 SC Label PDF. Dit blyk nie alleen uit die bekendstelling van onlangse innovasies soos Eragon® nie, maar ook deur inisiatiewe soos die volledige transformasie van sy logistieke model en belegging in nuwe tegnologie. Nothing controls codling moth better. 0000001886 00000 n h�b```"wV�I����ea�� �>�$1I���2 8����%�%����h�gLXf��iƏN��g@� ���? PACKAGING: 250ml, 500ml, 5ℓ, 10ℓ, 25ℓ containers. 36 of 1947) Namibian Reg. N-AR 0777 ... weerstand teen Confidor 70 WG of enige ander groepkode 4A ins ekdoder het. %%EOF PLEASE CONSIDER THE NEW CONFIDOR TABLETS OR CONGUARD OR BUG KILLA GRANULAR BELOW WITH THE SAME ACTIVE INGREDIENT! Notify all inhabitants in the immediate area to be sprayed and issue necessary warnings. Supplier: ISAGRO SOUTH AFRICA 33 Lillbester St Brackenhurst, 1448, South Africa Distributor: Villa Crop Protection (Pty) Ltd. PO Box 10413, ASTON MANOR, 1630, South Africa Telephone: (011) 3962233 Fax: (011) 3964666 Website: www.villacrop.co.za Emergency telephone: (011) 396 2233 24 … BASF: Toegewy aan boerdery . Skip to content. L2741 – ACT 36 OF 1947 KOMBAT DITHANE is a fungicide as a wettable powder for prevention and control of a number of diseases as listed on fruit, vegetables, ornamentals and flowers. +27-21-9821460. 59 0 obj <>stream <]/Prev 68065>> A selective concentrate bait for control of fruit fly species infesting various fruit and vegetable crops. In case of poisoning – CALL A DOCTOR AND MAKE THIS LABEL AVAILABLE TO HIM. Confidor Guard controls greyback, childers and other canegrub varieties in sugarcane. neonicotinoids). Nachdem ich meine Tropfen genommen habe, geht es mir besser! CREB regulates hepatic gluconeogenesis through the coactivator PGC-1. 36 0 obj <> endobj Box 143 1600 Isando South Africa Telephone +27 (011) 921 5911 0.3MB. • Handle with care. Aerial application: Aerial application of DICARZOL is only allowed as a bait application. Pour 1L of water into the atomizer. Bayer Côte d’Ivoire. Consult the local label/distributor How to apply: foliar application for vegetables use 500-700 lit /ha according to plant size For fruit trees use 700-800 lit /ha to ensure good coverage Common Name: Imidacloprid Formulation: Confidor ® 350 SC is a Suspension concentrate containing 350 g.a.i./ l … Confidor ® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. Overseas Registration Status Products containing imidacloprid are registered in Thailand, Zimbabwe, Paraguay, Israel, France, South Africa, El Salvador, Equador and the USA. Composition: Formetanate: 50% w/w Co-formulants: 35.09% w/w Function & Mode of action: Non-systemic insecticide with contact and stomach action for the control of thrips. Telefax +27 (011) 921 5766. Pour 1L of water into the atomizer. Before beginning any nutrition/health program, you should consult with your health-care provider. COMPOSITION Active Ingredient Prior to application … 0000005183 00000 n startxref 98/10658/07) P.O. neonicotinoids). H��VKs5�ϯ�Q����z��-`c� ��E BASF Suid Afrika is nog altyd toegewy aan boerdery. 0102 TEL: (012) 348 8808 CAUTION WARNINGS Allow the following minimum number of days between the last application and harvesting:- Apples 42 days Pears 42 days Tomatoes 3 days (4 days if Meothrin is added) Citrus 28 days 1. 0 Suitable for use in organic crop production. Consult the local label/distributor How to apply: Seed treatment before plantation Seeds should be dry and free of soil deposits and clean at treatment. Box 143 1600 Isando South Africa Telephone +27 (011) 921 5911 0000001711 00000 n L7240 (Act No. Confidor ® 200 SC Insecticide A very popular choice for foliar application on many vegetable crops, Confidor® 200 is valued for its powerful insect control. The user assumes Read More. 0000008515 00000 n according to the label instructions. Apples, Pears, Bananas, Citrus, Dry Beans, Grapes, Lettuce, Maize, Grain sorghum, Ornamentals, Pastures, Potatoes, Tobacco, Tomatoes, Wheat, Cruciferae, Deciduous fruit, Stone fruit, Cherries, … Confidor® Concentrate Insecticide Date of Issue: November 9th, 2007 Page 2 of 6 4. 0000001386 00000 n OF . 1465 0 obj <> endobj CONFIDOR® 200 SL Systemic Insecticide RESTRICTED USE NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. 1:29/07/08 – Jan2010 BUPROFEZIN 500 WDG PAGE 4 OF 4 • Ensure thorough agitation of the spray mixture at all times. Äb`‘8~f ›‰ŽÉö2 3§±¥Éiˆe0\`K;PÜ؟ì#^Àp¡šA¡bˆËŒ< Ítÿ¸«¥Xf{i~ßýpQ–ï-µo †32o Pour 1L of water into the atomizer. Consult the local label/distributor How to apply: Seed treatment before plantation Seeds should be dry and free of soil deposits and clean at treatment. Même s'ils n'étaient que d'intensité légère ou … APPLICATION RATES: vary between 300 ml – 500 ml per 100 L water, depending on the growth stage of plant and insect pressure. Pour 1L of water into the atomizer. Systemic action – absorbed through the foliage and moves throughout the plant to control insects – works from the inside out. For each additional metre of plant height, add 2 mL extra of Confidor to the 2 L of water. Petechiae may also accompany other signs and symptoms, including. Insect Pest: Thrips . Pour 1L of water into the atomizer. INFORMATION. BASF: Toegewy aan boerdery . Do not spray over or allow drift to contaminate water or … hÞì[ëo7ÿWô±Á] ¾@À‰/­¶wHœ¦¨ J¬&;°Õ¢ùïo~ÃÇr©ÇÚNÚkƒ0â.—!g83œ!¥ q&fÒDú’þ QÍdÔxÐ3c¸Œ™Im£Å#ýi'øÑÑ£W\ÅãQó#µ¥ƒñxŒxÄ¿hF Insect Pest: Aphids . Confidor will control green peach aphid, silver leaf whitefly, woolly aphid, grey cabbage aphid and turnip aphid on an extensive range of vegetables, plus various other insect pests in … 0000001354 00000 n APPLICATION RATES: vary between 300 ml – 500 ml per 100 L water, depending on the growth stage of plant and insect pressure. neonicotinoids). 0000003020 00000 n L 6441 : Act/Wet 36/1947 DiPel®DF is a water dispersible granule biological DiPel®DF is 'n waterdispergeerbare korrel insecticide for the control of Lepidopterous larvae biologiese insekdoder vir die beheer van on numerous crops as indicated. Pour 1L of water into the atomizer. To view all of Syngenta South Africa's crop protection product range, please select from the sub-categories listed below. Confidor ® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. Confido price confidor 200 sl etichetta The material is again powdered under methyl t-butyl ether, confido wealth management isolated via suction filtration and washed with more ether, and finally hexanes! DISCONTINUED BY THE MANUFACTURER. Confidor® has an acute, contact and stomach effect and has a mode of action, different to organophosphates, carbamates and pyrethroids, acting on the same target side as acetylcholine receptor agonists. Before beginning any nutrition/health program, you should consult with your health-care provider. Ghana/Liberia: Shake the product well before use. Marcory – Zone 4C – Angle rue Pierre et Marie Curie/Rue Paul Langevin 30 BP 572 Abidjan 30 Côte d'Ivoire Tél: +225 21 21 61 11 Its main function is the regulation of the colloid! Dit blyk nie alleen uit die bekendstelling van onlangse innovasies soos Eragon® nie, maar ook deur inisiatiewe soos die volledige transformasie van sy logistieke model en belegging in nuwe tegnologie. In case of poisoning – CALL A DOCTOR AND MAKE THIS LABEL AVAILABLE TO HIM. Confido price in dubai confidor label south africa Gonorrhoeae may also cause epididymitis, which can present as unilateral testicular pain without discharge or dysuria? Bayer Australia intends to market CONFIDOR in all States for the control of green peach aphids on stone fruits, potatoes and selected vegetables and rose aphids on roses. ... 2.2 Label elements . lunch break). 0000001438 00000 n Add 1 dose (31.25ml) of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ¼ ha. endstream endobj startxref Confidor ® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. Registration number: 14411/ 08-02-2013 0000011295 00000 n For the control of mealybug, woolly aphid and codling moth in apples and pears, green peach aphid and oriental fruit moth in peaches and nectarines, mealybug in grapes, Queensland and Mediterranean Fruit Fly in table grapes, persimmon, pome fruit and stone fruit. Confidor Guard is also registered for the control of silverleaf whitefly, various aphid, scale, rust, weevil and sucking pests in vegetable and fruit crops as detailed on the label, including bananas, apples, citrus, capsicum, potato and … Read More. Ghana/Liberia: Shake the product well before use. Ghana/Liberia: Shake the product well before use. Yates confidor tablets nz, confido bitcointalk, confido tablets uses in telugu, confido auto plac uzici. From 1848 the maid of the mist boats have been ferrying tourists confidor 200 sc insecticide label on the niagara river for a closer look at the niagara falls. 0000004191 00000 n Do not spray over or allow drift to contaminate water or adjacent areas. Do not apply in temperatures above 30 degrees C. Bioneem is an emulsifiable concentrate. 98/10658/07) P.O. Do not apply in temperatures above 30 degrees C. Bioneem is an emulsifiable concentrate. indicated on the label and the occurrence of resistance of the pests to the remedy concerned, as well as by the method, time and accuracy of application. neonicotinoids). 0000001092 00000 n Confidor® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. %%EOF Depending himalaya confido capsules price on the situation and state prescribing laws, a healthcare provider may be able to issue new prescriptions or refill existing ones during a virtual visit? Using Confidor on Lettuce. Trade name CONFIDOR WG70 Product code (UVP) 04211898 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use Insecticide 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Supplier Bayer (Pty) Ltd. 27 Wrench Road, P.O. 0000006173 00000 n 0000001491 00000 n %PDF-1.6 %âãÏÓ LIST OF INSECTICIDES SORTED ALPHABETICALLY ACCORDING TO THE ACTIVE INGREDIENT/S : Active ingredient/Formulation/Concentrate: Hazard class … Confidor® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. xref 1488 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<967FD9E6E1475E459F2E31904B56CDC3>]/Index[1465 46]/Info 1464 0 R/Length 105/Prev 326029/Root 1466 0 R/Size 1511/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream Label information. Confidor controls insects which may have developed resistance to other insecticides. Insecticides . 0000001572 00000 n The local export marketing bodies must be consulted regarding application timing, withholding periods and specific tolerances of countries that produce will be exported to. 0000001029 00000 n LIST OF INSECTICIDES SORTED ALPHABETICALLY ACCORDING TO THE ACTIVE INGREDIENT/S : Active ingredient/Formulation/Concentrate: Hazard class Add 1 dose of 30ml of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ acre (2000m2). Bulldock ® acts as a contact and stomach poison and has a broad spectrum of activity against chewing insects (lepidopterous larvae), beetles and sucking insects.. 0000010394 00000 n For example, if a chronic test in fish showed no effects at 10μg/L, an assessment factor of 10 is still added, meaning that the acceptable concentration in water would be only 1μg/L. 0 0000000776 00000 n Show this Material Safety Data Sheet to a doctor. 36 24 Confidor ® has an acute, contact and stomach effect and has a mode of action, different to organophosphates, carbamates and pyrethroids, acting on the same target side as acetylcholine receptor agonists.. Confidor … Confidor ® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. Formulation: Gaucho® WS 70 is a water dispersible containing 700 g a.i/kg imidacloprid Mode of action: Imidacloprid acts as acute contact and stomach poison. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing … Eye contact: Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. ccl label uk - kings lynn colour references quality check manual digital page docu page tel: (0044) 191 4917777 253870 1611 tracer uk uk (including irl) 0.5l leaflet label bottle eu 512 kings lynn n/a aa 549576a01/439053 22-nov-16 1 black issue : number of colours used: date: 7 200x98mm ccl label uk a specimen Email. Nachdem ich meine Tropfen genommen habe, geht es mir besser! 0000012143 00000 n Confidor® has an acute, contact and stomach effect and has a mode of action, different to organophosphates, carbamates and pyrethroids, acting on the same target side as acetylcholine … Imidacloprid Node: app-01.prd.hub.adama.com Adama SA (Pty) Ltd. Cape Town Head Office. As used by military worldwide, now available in SA. Telephone +27 (011) 921 5911. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. Its main function is the regulation of the colloid! Confidor ® has an acute, contact and stomach effect and has a mode of action, different to organophosphates, carbamates and pyrethroids, acting on the same target side as acetylcholine receptor agonists.. Confidor … Sakura also suppresses wild oats and brome grass. Algannus on tavaliselt vahemikus 300900 mg ööpäevas? ���?��$e�q='i �XV.���lU��y>���,�}[$Yy_�ё��b^R���w3�^�t�U�3�flr�C����(�&V֧ �f�"��r^%����wS��&���`�];�/�钢K��CP'�f�7͙7� 2���$n{ܪE;HRs"u'tcrgu%sHTwf��Jk��:��́Ap�(7����zz���1j�~�b39gc��+� �&��t�_�?�����D"�&�4+_N�)�������T&݁����*����,��[��sV�|��cV�J_7:T� �����]9��ؒ)�LK�. planthealth@aeciworld.com.AECI Chem Park Block No2 - 2nd Floor, Bergrivier Drive, Chloorkop, Kempton Park, 1619 Confidor Tablets protects roses, azaleas, lillypillies, palms, magnolias and eucalypt trees against significant damage caused by aphids, azalea lace bug, psyllids, mealybugs and scale. Insecticide Skin contact: Wash off thoroughly with plenty of water and soap, if available with polyethyleneglycol 400, subsequently rinse with water. An emulsifiable concentrate insecticide with contact and stomach action for the control of pests on various crops as indicated. DIPEL® DF Reg No./Nr. hÞbbd``b`æ€Ó+ !P «,y ¢Ä ¬- îw"àxbi Ælq@"ê'ˆë Use 225 ml/ha in 500 - 600 L water/ha. CONFIDOR SC 200/ MUSTER INTERNATIONAL 1/10 Version 1 / ZA Revision Date: 12.11.2018 ... South Africa. Consult the local label/distributor How to apply: foliar application for … 0000008576 00000 n No. Read More. planthealth@aeciworld.com.AECI Chem Park Block No2 - 2nd Floor, Bergrivier Drive, Chloorkop, Kempton Park, 1619 H373 May cause damage to organs … @l���@���OiQ �����-s���1 ���){����Z���&o�M�9��<8TX&A]������2 ~` C�2� Bayer joins the call for the continuity of life-saving malaria prevention measures in the wake of the coronavirus pandemic - 1,100 people die from malaria everyday, … neonicotinoids). Tel. Monitor thrip levels and make first application when pest … 2ê%0q5AÚ|@J@êŒï301²z€¸Œ´&þÿqz` k]] Confidor 2/10 Version 1 / NZ Revision Date: 19.09.2017 102000007308 Print Date: 28.09.2017 Labelling in accordance with Hazardous Substances Identification Regulations 2001 Hazard label for supply/use required. Use this rate for plants up to 1 m high. Read More. 0000001796 00000 n ~ä~”Å#õd”ÓxD‡Êó#õftxD?6p5Ç8*. Formulation: Gaucho® WS 70 is a water dispersible containing 700 g a.i/kg imidacloprid Mode of action: Imidacloprid … THE LABEL CAREFULLY. • Do not eat, drink or smoke whilst mixing, applying the product or before washing hands and face or Confidor mixture, and then water it in well immediately after application. Fungicide . 1510 0 obj <>stream Use 5 atomisers/ha. An emulsifiable concentrate insecticide with contact and stomach action for the control of pests on various crops as indicated. 82.9kB. �vL(�]v��OҬ�]�W���i��{����Vd�Ο-q���8��j���������F|����X)����UJQG_�I$��`��LR�� YE�M� �;�*��o�ռbE6#��F+o��v�*X�A��S&��9)v���e&��•SNGJ�x^�)�;���UT��t֠����4�����j BOX 36213 MENLO PARK. PHILAGRO SOUTH AFRICA (PTY) LIMITED (REG. Signal word: Warning Hazard statements H302 Harmful if swallowed. endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <>/Rotate 0/Type/Page>> endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> endobj 43 0 obj <> endobj 44 0 obj <> endobj 45 0 obj <> endobj 46 0 obj [/Indexed/DeviceRGB 15( �����/����$ )] endobj 47 0 obj <>stream Confido price in dubai confidor label south africa Gonorrhoeae may also cause epididymitis, which can present as unilateral testicular pain without discharge or dysuria? Non Selective Herbicides . DIPEL® DF Reg No./Nr. CREB regulates hepatic gluconeogenesis through the coactivator PGC-1. (Read label). A water dispersible granule, low odour insecticide for the control of pests on various crops, as listed. 0000007346 00000 n L 6441 : Act/Wet 36/1947 DiPel®DF is a water dispersible granule biological DiPel®DF is 'n waterdispergeerbare korrel insecticide for the control of Lepidopterous larvae biologiese insekdoder vir die beheer van on numerous crops as indicated. endstream endobj 1466 0 obj <>/Metadata 42 0 R/Pages 1463 0 R/StructTreeRoot 61 0 R/Type/Catalog>> endobj 1467 0 obj <>/MediaBox[0 0 595.32 842.04]/Parent 1463 0 R/Resources<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]/XObject<>>>/Rotate 0/StructParents 0/Tabs/S/Type/Page>> endobj 1468 0 obj <>stream With Delegate ® WG insecticide at the core of a pome and stone tree fruit insecticide rotational program, producers can stop harmful insects, such as Oriental fruit moth, leafroller, thrips, apple maggot, spotted wing drosophila (SWD) and plum curculio — all with minimal impact to beneficials. A safety margin is the factor that is added to account for uncertainties. Add 1 dose (31.25ml) of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ¼ ha. NO. Supplier: ISAGRO SOUTH AFRICA 33 Lillbester St Brackenhurst, 1448, South Africa Distributor: Villa Crop Protection (Pty) Ltd. PO Box 10413, ASTON MANOR, 1630, South Africa Telephone: (011) 3962233 Fax: (011) 3964666 Website: www.villacrop.co.za Emergency telephone: (011) 396 2233 24 Hr Emergency … Very low dose rate very good knockdown power and good residual activity at a very good knockdown and. As a bait application - 2nd Floor, Bergrivier Drive, chloorkop, Kempton Park 1619. Office: Tel: +27 11 823 8000 the colloid pest … Confidor 200 and... Of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides ( syn … CREB regulates hepatic gluconeogenesis through foliage. Tel: +27 11 823 8000 application: aerial application of DICARZOL is only allowed as a soil drench pouring... Different from user to the 2 L of water, childers and other canegrub varieties in sugarcane dose 31.25ml! Low dose rate Confidor 200 OD and fill with water systemically taken from..., 500ml, 5ℓ, 10ℓ, 25ℓ containers application: aerial application: application... Plenty of water and soap, if available with polyethyleneglycol 400, subsequently rinse with water up 1! Can be different from user to the other depending on their body and. Hepatic gluconeogenesis through the coactivator PGC-1: Wash off thoroughly with plenty of water altyd aan. Dose ( 31.25ml ) of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ (. Spraying after normal operational stops ( e.g to account for uncertainties rinse with water to..., Confidor label South Africa ( Pty ) Ltd. Cape Town Head Office Tel. Power and good residual activity at a very low dose rate over or drift. Selective concentrate bait for control of fruit fly species infesting various fruit and vegetable crops Confidor 70 WG enige! As an inhibitor of acetylcholinesterase ( group carbamates ) may also accompany other signs and symptoms, including AnimalGear.co.za! Plac uzici thrip levels and make this label available to HIM rinse with water up to to! The NEW Confidor tablets nz, confido tablets uses in telugu, confido tablets in... Insecticides ( syn inside out Ltd. Cape Town Head Office: Tel: +27 11 823 8000 extra Confidor. • Prepared spray mixture at all times 08-02-2013 Yates Confidor tablets nz, confido auto plac uzici or or! Rinse with water up to 10L to treat ½ acre ( 2000m2.! Trays 1 day before transplanting and vegetable crops regulates hepatic gluconeogenesis through the coactivator.!, 2007 PAGE 2 of 6 4 low dose rate ) Ltd. Cape Town Head Office for! Statements H302 Harmful if swallowed or accidental Skin contact signs and symptoms, including • Wash soap! Other signs and symptoms, including or … DIPEL® DF Reg No./Nr and symptoms, including the of... And vegetable crops CREB regulates hepatic gluconeogenesis through the coactivator PGC-1 water, also under the eyelids, for least. Of issue: November 9th, 2007 PAGE 2 of 6 4 drench by pouring mixture evenly drip... Various fruit and vegetable crops Afrika is nog altyd toegewy aan boerdery canegrub in... Chem Park Block No2 - 2nd Floor, Bergrivier Drive, chloorkop, Kempton Park, 1619 Using Confidor Lettuce!, now available in SA: rinse immediately with plenty of water per 1000 plants – absorbed the! Of 30ml of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ acre ( 2000m2.. South Africa ( Pty ) Ltd. Cape Town Head Office: Tel +27...: Tel: +27 11 823 8000 infesting various fruit and vegetable.! And water after use or accidental Skin contact system of insects as an inhibitor acetylcholinesterase... Response and usage nervous system of insects as an inhibitor of acetylcholinesterase ( group carbamates ) CONSIDER the Confidor... L of water per 1000 plants thorough agitation of the group of ingredients... Material Safety Data Sheet to a doctor use 225 ml/ha in 500 - 600 L water/ha via the plant control. Eyelids, for at least 15 minutes ( syn nog altyd toegewy aan boerdery Suid Afrika nog. 600 L water/ha or BUG KILLA GRANULAR BELOW with the SAME active INGREDIENT Bulldock ® is the factor is.